FAQ - klimatyzacja, wentylacja, autoklima

Szanowni Państwo!
Przypominamy, że z dniem 1 sierpnia 2018 r. upływa:

1. Termin uaktualnienia przez operatorów Kart Urządzeń i Kart Systemów Ochrony Przeciwpożarowej, sporządzonych dla urządzeń i systemów ochrony p-poż dostarczonych na miejsce funkcjonowania lub zainstalowanych przed dniem 1 lutego 2018 r., poprzez:

Zaznaczenie czy został zainstalowany system wykrywania wycieków TAK/NIE (we wszystkich kartach domyślnie zaznaczono NIE, jeśli system został zainstalowany zaznaczenie należy zmienić na TAK)
Uzupełnienie województwa w adresie eksploatacji.
Karty należy uaktualnić poprzez otwarcie danej Karty, następnie wchodząc w jej Edycję.
Pozostałe wymagane uaktualnienia, tj. dodanie na Karcie ilości F-gazu wyrażonej w tonach CO2 eq oraz uzupełnienie Karty o dane administratora konta operatora i o nazwę województwa w danych operatora, zostaną dokonane automatycznie przez system.

Termin zamknięcia przez operatorów Kart założonych dla urządzeń (poza rozdzielnicami elektrycznymi) i systemów ochrony p-poż zawierających 3 kg lub więcej F-gazów, ale poniżej 5 ton CO2 eq F-gazów, sporządzonych dla urządzeń i systemów ochrony p-poż dostarczonych na miejsce funkcjonowania lub zainstalowanych przed tą datą.
Termin zamknięcia przez operatorów Kart założonych dla rozdzielnic elektrycznych zawierających poniżej 6 kg gazu SF6, sporządzonych dla rozdzielnic elektrycznych dostarczonych na miejsce funkcjonowania lub zainstalowanych przed tą datą.
Termin założenia przez operatorów nowych Kart dla urządzeń i systemów ochrony p-poż dostarczonych na miejsce funkcjonowania lub zainstalowanych przed tą datą zawierających 5 ton CO2 eq lub więcej, ale poniżej 3 kg F-gazów
Termin założenia przez operatorów Kart Urządzeń dla urządzeń będących agregatami chłodniczymi na samochodach ciężarowych chłodniach (o masie >3,5 t) oraz przyczepach chłodniach lub będących organicznymi obiegami Rankine’a, zawierających 5 ton CO2 eq lub więcej F-gazów.
Tabele przeliczeniowe 5 ton CO2 eq na kilogramy dla danej substancji lub mieszaniny znajdują się pod adresem

Czytaj więcej

SZWO to substancje chemiczne, które są pochodnymi węglowodorów alifatycznych (metanu, etanu i propanu) zawierającymi atomy chloru lub/i bromu oraz najczęściej także fluoru i wykazują potencjał niszczenia ozonu (ang. Ozone depleting potential - ODP).
F-GAZY Fluorowane gazy cieplarniane, potocznie nazywane F-gazami, to substancje chemiczne wywołujące tzw. efekt cieplarniany. Należą do nich wodorofluorowęglowodory (HFC), perflurowęglowodory (PFC), heksafluorek siarki (SF6) i inne gazy zawierające fluor lub mieszaniny zawierające którąkolwiek z tych substancji.
Najpowszechniej stosowanymi w Europie F-gazami są tzw. HFC, w tym m.in. R134a, R404A oraz R410A. Stanowią one grupę substancji o bardzo szerokim zastosowaniu, jednak najczęściej wykorzystuje się je w aplikacjach jako czynniki chłodnicze. Unia Europejska konsekwentnie prowadzi działania zmierzające do ograniczania emisji substancji wpływające destrukcyjnie na warstwę ozonową, które polegają na ograniczaniu emisji i wycofywaniu syntetycznych czynników chłodniczych oraz ograniczaniu dostępności czynników chłodniczych z grupy gazów fluorowanych (tzw. F-gazów), które są gazami cieplarnianymi, a także na ograniczaniu emisji substancji zubożających warstwę ozonową.

W ramach tych działań w Polsce weszła w życie ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2015 r. poz. 881) ), które zawierają 3 kg lub więcej substancji kontrolowanych lub fluorowanych gazów cieplarnianych, która zastąpiła ustawę z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową (Dz.U. Nr 121 poz. 126.

Wymagania prawne dotyczące fluorowanych gazów cieplarnianych (F-gazów) lub substancji kontrolowanych określone są w następujących aktach prawnych:
1. rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 517/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 842/2006 (Dz.U. L 150 z 20.5.2014, str. 195—230),
2. rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1005/2009 z dnia 16 września 2009 r. w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową (Dz.U. L 286 z 31.10.2009, str. 1—30).

Informujemy jednocześnie, iż zgodnie z Art. 29.
Ustawy z dnia 15 maja 2015r. o substancjach zubożających warstwę̨ ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych1), 2), 3) firma nasza spełnia określone w ww ustawie wymagania i posiada stosowny certyfikat ( patrz zakładka o Firmie/Certyfikaty).

Centralny Rejestr Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej (CRO)

Centralny Rejestr Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej (CRO), które zawierają 3 kg lub więcej substancji kontrolowanych lub fluorowanych gazów cieplarnianych został utworzony zgodnie z art. 19. ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubażających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz.U. z 2015 poz. 881), zwanej dalej Ustawą. W Centralnym Rejestrze Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej są gromadzone Karty Urządzeń oraz Karty Systemów Ochrony Przeciwpożarowej, o których mowa w art. 14 Ustawy.

W rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 stycznia 2016 r. w sprawie wzoru Karty Urządzenia i wzoru Karty Systemu Ochrony Przeciwpożarowej oraz sposobu ich sporządzania i prowadzenia został określony w Załączniku I wzór Karty Urządzenia, natomiast w Załączniku II został określony wzór Karty Systemu Ochrony Przeciwpożarowej.

Kto jest operatorem urządzeń i systemów ochrony przeciwpożarowej?

Zgodnie z Ustawą operator oznacza operatora w rozumieniu art. 2 pkt. 6 rozporządzenia (WE) nr 842/2006 lub przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 3 pkt. 26 lit. e rozporządzenia (WE) nr 1005/2009. W praktyce operatorem urządzenia jest właściciel urządzenia lub systemu ochrony przeciwpożarowej, czy też osoba zarządzająca obiektem, w którym urządzenie lub system ochrony przeciwpożarowej się znajduje.

Kto zakłada Karty Urządzeń lub Karty Systemów Ochrony Przeciwpożarowej?

Zgodnie z art. 15 ust. 1 Ustawy operator zakłada Karty Urządzeń lub Karty Systemów Ochrony Przeciwpożarowej dla każdego urządzenia albo systemu ochrony przeciwpożarowej. W praktyce Karty Urządzeń lub Karty Systemów Ochrony Przeciwpożarowej zakładane są przez administratora konta operatora lub osoby kontaktowe konta operatora, które uzyskały dostęp do CRO po dodaniu ich w CRO przez administratora konta operatora.

Kto dokonuje wpisu do karty?

Zgodnie z art. 15 ust. 1 Ustawy operatorzy urządzeń lub systemów ochrony przeciwpożarowej są obowiązani do zapewnienia, aby wpisu do Karty Urządzenia albo Karty Systemu Ochrony Przeciwpożarowej dotyczących czynności, o których mowa w art. 14 ust. 3 pkt 4, dokonywały osoby posiadające certyfikat dla personelu uprawniający do wykonywania czynności, których dane te dotyczą. W praktyce oznacza to, że serwisant posiadający certyfikat i wykonujący czynności wymagające wpisu do Karty Urządzenia lub Karty Systemu Ochrony Przeciwpożarowej będzie dokonywał wpisu w obecności pracownika operatora, który posiada konto w CRO, i ten pracownik po zalogowaniu się do CRO udostępnia daną Kartę Urządzenia albo Kartę Systemu Ochrony Przeciwpożarowej i w jego obecności serwisant dokonuje wpisu do Karty.

 

Wszystko przez ekologię

Od stycznia 2011 roku decyzją Unii Europejskiej ostatecznie zadecydowano o wycofaniu używanego dotychczas w samochodowych instalacjach gazu R 134A. Dlaczego zrezygnowano z wydajnego i w miarę niedrogiego czynnika chłodzącego? Wszystko przez to, że stary czynnik nie był ekologiczny – jego wartość GWP (Global Warming Potential – współczynnik określający szkodliwy wpływ substancji na atmosferę- im wyższa jego liczba tym mniej ekologiczny) wynosi 1430. Natomiast wg unijnych zaleceń od 2011 roku we wszystkich nowo produkowanych urządzeniach chłodniczych i klimatyzacyjnych stosowane czynniki nie mogą przekraczać wskaźnika GWP powyżej poziomu 150.
Kontrowersje wokół nowy gazu – „ekologiczny” i śmiercionośny


W połowie 2010 roku zdecydowano, że zastępcą czynnika chłodzącego R 134A zostanie gaz któremu dano nazwę R 1234yf. Stało się tak, mimo początkowych prób wprowadzenia jako obowiązującego chłodziwa ekologicznego, naturalnego i taniego CO2. Nie pozwoliły na to jednak dwa ogromne koncerny przemysłowe DuPont i Honeywell – one to właśnie odpowiadając na nowe wymagania stworzyły czynnik R1234yf. Lobbując producentów samochodów wymusiły jego stosowanie we wszystkich nowo produkowanych samochodach. Nowy gaz wzbudza jednak ogromne kontrowersje. Mimo że jego GWP wynosi zaledwie 4, to już analiza jego wartości chemicznych wykazała, że będzie około 10% mniej wydajny od starego czynnika, co spowoduje znaczne zwiększenie zużycia paliwa i mniejszą moc, a w urządzeniach zwiększy zużycie energii elektrycznej . Jednak największe obawy wzbudza fakt, że R1234yf jest łatwopalny, a podczas jego gaszenia wytwarza się silnie trujący, zabójczy dla człowieka, kwas fluorowodorowy.


Klimatyzacja tylko dla bogatych?
Kolejną kontrowersją wokół nowego czynnika jest jego cena – około 10-krotnie wyższa od poprzednika. Oczywiście tym samym wzrasta cena serwisowania klimatyzacji samochodowej. Dla warsztatów zajmujących się klimatyzacją nowy czynnik oznacza zakupienie sprzętu. Specjaliści szacują, że sama wymiana gazu w serwisach może wynieść nawet do 800 zł. Warto także wspomnieć raz jeszcze o zwiększonym zużyciu paliwa przy wydajności nowego czynnika. Wydaje się więc, że klimatyzacja w samochodzie stanie się luksusem.


Co na to producenci samochodów?
Suzuki, Mazda, Opel wyprodukowały już samochody z nowym czynnikiem. W nowych oplach mokka przeprowadzono crashtest, podczas którego doszło do uszkodzenia w układzie klimatyzacji, jego rozszczelnienie i wyciek . W efekcie nie doszło jednak do zapłonu, ani tym samym wytworzenia się trującego fluorowodoru. Jednak już próba przeprowadzona przez niemiecką organizację ochrony środowiska polegająca na symulacji wypadku i pożaru samochodu pokazała, że nowy czynnik może być zabójczo niebezpieczny. Fluorowodór przenikając z komory silnika do wnętrza samochodu i uszkodził nawet jego szyby (jest tak silnie „żrący”!). Pierwszym producentem na świecie, który zaprotestował przeciwko dyrektywie nakazującej używanie kontrowersyjnego czynnika w nowo homologowanych samochodach jest firma Daimler. Dzięki protestowi koncernowi udało się wprowadzić na rynek nową klasę S z klimatyzacją na R134A.

 

Kiedy nowy czynnik? A może jednak nie.
Nakaz używania nowego czynnika obowiązuje od początku 2011 roku, jednak dotyczy tylko nowo homologowanych aut. Większość producentów starała się homologować auta jeszcze przed wprowadzeniem nowych przepisów, dzięki czemu nowe dyrektywy ich jeszcze nie dotyczą. Zarówno firmy samochodowe jak i użytkownicy liczą bowiem na wycofanie decyzji w sprawie kontrowersyjnego gazu. Czy tak się stanie? Nie wiadomo. Wiadomo jednak, że alternatywa dla R1234yf jest. Nie tylko w wyżej wspomnianym dwutlenku węgla, ale również zwykłym propanie, który jest chłodziwem używanym w samochodach w Australii. Jest on oczywiście także łatwopalny, ale nie trujący. Podobnie jak CO2 jest tani i dostępny. Czy jednak wielkim koncernom chemicznym będzie zależało na tanim i ogólnie dostępnym czynniku chłodzącym?

Jaki jest podstawowy schemat budowy klimatyzacji samochodowej?

Parownik klimatyzacji – zadaniem parownika jest schładzanie powietrza, które następnie dostarczane jest do wnętrza samochodu.
Chłodnica (skraplacz) – to miejsce w którym następuje schładzanie sprężonego czynnika gazowego, a następnie zamiana go w ciecz.
Kompresor – napędzany jest paskiem klinowym z silnika pojazdu. Jego zadaniem jest sprężanie i rozprowadzenie czynnika chłodzącego w systemie klimatyzacji.
Osuszacz – eliminuje wilgoć z układu.

Jak prawidłowo dbać o klimatyzację samochodową?

Klimatyzacja samochodowa nie jest układem bezobsługowym. Podobnie jak każdy inny układ w samochodzie, trzeba regularnie poddawać ją konserwacji. Tylko wówczas będzie działać bez zarzutu.

Przede wszystkim zaleca się:

  • włączanie klimatyzacji przynajmniej raz w tygodniu na kilka minut (nawet zimą)
  • raz na rok skontrolowanie ilości czynnika chłodzącego w klimatyzacji
  • przynajmniej raz w roku lub co 15 tys. km. wymiana filtra kabinowego
  • wykonanie profesjonalnego przeglądu – raz w roku

Bardzo ważne jest również regularna dezynfekcja czyli odgrzybienie klimatyzacji.

Jest kilka sposobów na wykonanie tej czynności:

  • mechaniczne
  • ozonowanie
  • ultradźwiękami
  • chemicznie

Jedną z najbardziej skutecznych metod jest dezynfekcja klimatyzacji ozonem. Do kabiny samochodu wkłada się specjalistyczne urządzenie – generator ozonu, uruchamia silnik auta, włącza wentylator i ozonator. Cząsteczki ozonu usuwają wszystkie drobnoustroje, grzyby, a także odświeżają wnętrze samochodu i zabijają nieprzyjemne zapachy. Zastosowanie ozonu jest skuteczne i bezpieczne.

Dlaczego należy dbać o klimatyzację?

Zaniedbania i brak regularnego serwisowania klimatyzacji może doprowadzić do bardzo kosztowanych uszkodzeń całego układu (jak choćby wymiana kompresora). Jednak nie jest również bez znaczenia dla zdrowia użytkowników auta. W zagrzybionej klimatyzacji znajdują się drobnoustroje, pleśni i grzyby, które są niezwykle groźne dla alergików i dzieci. Dbając o sprawną, czystą klimatyzację dbamy więc również nie tylko o komfort jazdy, ale również o zdrowie, nasze i naszych współpasażerów.

Dlaczego warto serwisować klimatyzację w KLIMACIE?

Jesteśmy zaopatrzeni w specjalistyczny sprzęt do robienia przeglądów klimatyzacji samochodowej oraz generatory ozonu do dezynfekcji układu a nasi specjaliści poradzą sobie z każdą klimatyzacją:)
Posiadamy bardzo korzystne ceny.

 

Kanały wentylacyjne

Czyszczenie kanałów wentylacyjnych – dlaczego jest takie ważne?

Jest kilka powodów dla których należy czyścić kanały wentylacyjne.

1. Zanieczyszczenia

Przewody wentylacyjne powinny zapewniać czyste,świeże i bogate w tlen powietrze. Jednak taką funkcję mogą spełnić tylko wówczas, kiedy są regularnie czyszczone i dezynfekowane. Z upływem lat w nieczyszczonych przewodach zaczynają się gromadzić pyły, pozostałości materiałów budowlanych, cząstki organiczne i pleśń. To wszystko wraz z obiegiem powietrza dostaje się do wentylowanych biur czy pomieszczeń i stanowi zagrożenie dla tych, którzy w nich przebywają.

2. Mikroby śmiertelne zagrożenie

Najniebezpieczniejszym skutkiem braku dbałości o wentylację są drobnoustroje, alergeny, bakterie i kurz. Przepływ powietrza rozpyla zabójcze dla alergików i dzieci mikroby wszędzie tam, gdzie zamontowane są urządzenia wentylacyjne. Niedezynfekowane przewody często są siedliskiem groźniej legionelli, bakterii wywołującej legionellozę – ciężkie zapalenie płuc często kończące się śmiercią. W 2005 roku wykryto przypadki zachorowań na legionellozę w hotelach w Gdańsku i na Mazurach, w 2008 roku w szpitalu w Szczecinie, a w 2009 w jednym z ośrodków wczasowych w Kołobrzegu. W 2007 roku w szpitalu w Jastrzębiu Zdroju zmarły na tę chorobę 3 osoby.

3. Bezpieczeństwo

Brudne kanały wentylacyjne mają wpływ na bezpieczeństwo przeciwpożarowe. Nie tylko dlatego, że osadzają się na nich materiały łatwopalne np. pył i włókna ubrań, co przyczynia się do szybszego rozprzestrzenia się ognia. Zanieczyszczenia zwiększają także ich awaryjność co może przyczynić się do powstania iskry i pożaru. Systemy wentylacyjne, które nie są regularnie dezynfekowane, mogą również doprowadzić do zablokowania np. klap przeciwpożarowych i klap odcinających.

4. Obowiązek

Czyszczenie wentylacji to obowiązek regulowany przepisami prawnymi.

Rozporządzenie MSWiA z dnia 16.08.99 r.
W sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych wraz ze związanymi z nimi instalacjami i urządzeniami technicznymi, zwanych w tekście rozporządzenia „budynkami”.

(Dz.U.74/99)

§22.2. Instalacje i urządzenia wentylacyjne, w okresie ich użytkowania powinny być utrzymane w stanie technicznym zapewniającym sprawność i niezawodność funkcjonowania.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 kwietnia 2004 roku
W sprawie wymagań higienicznych w zakładach produkujących lub wprowadzających do obrotu środki spożywcze.

§ 3. Budynki i pomieszczenia zakładów planuje się, projektuje oraz buduje z uwzględnieniem ich odpowiedniego usytuowania i wielkości, w taki sposób, aby:

1) umożliwić odpowiednią obsługę, czyszczenie lub dezynfekcję , zapewnić unikanie lub minimalizowanie zanieczyszczeń pochodzących z powietrza oraz zagwarantować odpowiednią przestrzeń roboczą, umożliwiajacą wykonywanie wszystkich operacji w warunkach higienicznych;

§ 7.1. W pomieszczeniach zapewni się, stosowanie do potrzeb, grawitacyjną lub mechaniczną wentylację , wykluczającą możliwość przepływu powietrza z obszaru zanieczyszczonego do obszaru czystego.

Prawo budowlane (Dz.U..2000 nr 106, poz.1126)
Normuje zagadnienia związane z projektowaniem, budową, utrzymaniem i rozbiórką obiektów budowlanych oraz określa zasady działania organów administracji publicznej w tych dziedzinach.

Art. 61.1. Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez ich właściciela lub zarządcę:
1) okresowej kontroli, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu technicznej sprawności:
a) elementów budynków, budowli i instalacji narażanych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu.
b) instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska
c) instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych, wentylacyjnych)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. (Dz.U. Nr 75 z dn. 15.06.2002, poz.690)
W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

W rozdziale VI stwierdza się, że:

§147,ust.1. Wentylacja i klimatyzacja powinny zapewniać odpowiednią jakość środowiska wewnętrznego, w tym wielkość wymiany powietrza, jego czystość, temperaturę, wilgotność względną, prędkość ruchu w pomieszczeniach, przy zachowaniu przepisów odrębnych i wymagań Polskich Norm dotyczących wentylacji, a także warunków bezpieczeństwa pożarowego i wymagań akustycznych określonych w rozporządzeniu.

§153,ust.6. Przewody powinny być wyposażone w otwory rewizyjne umożliwiające oczyszczanie wnętrza tych przewodów, a także innych urządzeń i elementów instalacji, o ile konstrukcja nie pozwala na czyszczenie w inny sposób niż przez te otwory, przy czym nie należy ich sytuować w pomieszczeniach o podwyższonych wymaganiach higienicznych.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 16 czerwca 2003 roku (Dz.U.2003 Nr.121, poz.1138)
W sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

W rozdziale 7 pt. „Instalacje i urządzenia techniczne” stwierdza się, że:

§30.1. W obiektach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych:
1) od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych – co najmniej raz w miesiącu jeśli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej;

§30.2. W obiektach, o których mowa w ust.1 należy usuwać zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych co najmniej raz w roku, jeśli większa częstotliwość nie wynika z warunków użytkowania.

5. Oszczędność

Warto zaznaczyć, że czyste kanały wentylacyjne to niższe rachunki za prąd – minimalne wyeliminowanie brudu z systemów wentylacyjnych może zmniejszyć zużycie energii nawet do 20 procent (dane z raportu Amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska).

6. Jakość powietrza

Zdezynfekowane systemy wentylacyjne to dobre, zdrowe i czyste powietrze w pomieszczeniach i bezpieczny klimat w Twoim biurze i domu.